بنامش

 

نیلوفر برای من یک پنجره است!

یک پنجره که رو به یه خیابان بارانی؛ پر از درخت های سرو سبز! باز می شود. یک پنجره به  بهشت! مثل اسمش..


امروز دوباره تو خیابونش؛ خیس ِ خیس، شدم!!