باسمک یا صاحب الغُـــــــرباء

زینب باش.. تداعی علی در کوچه های کوفی صفت زمانه1..

آیــــــــــــــنه های مــــــــــــوازی،تصویرهای بی نهایــــــــــــ ــــت می سازند..

آینه ای بساز..درمقابل زینب..

تا برای ابد بمانی..

همچنانی که زینب تا ابد خوامد ماند2.. 

 

1- کانها تفرغ من لسان أبیها امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع)

2- فو الله لاتمحوا ذکرنا و لاتمیت وحینا و لا تدرک امدنا