بنامشــ

اینجا دوران جاهلیت است.. بی پیامبـــری بیداد می کند.. سالهای بعثت و هجرت کی از راه می رسند؟

صدای یاران اُحد و بدر و خیبر کی به گوش می رسد؟

پرچم فتح ِ مبین کی به اهتزاز در می آید؟

 

 

در این زمانه ی بی خورشیدی، بقیه ی خورشید را مبعوث کن...

 

ـــ خطبه 88 نهج البلاغه ـــ