یا محـــی الموتی

نداشتن ات تمام مُــــــردگی من است..

قیامتی برپاکن .. "و اذا القبور بُعثرت" ..  آن وقت برانگیخته می شوند روح های دفن شده..

زیر و رو شدن می خواهم.. طعم ِ "زنده گی"چشیدن..

 

 وهنگامی که قبرها زیر و رو گردد..انفطار. آیه4

 اللهم و احــــی به عبادکــــ

 

پ.ن: تو دیده ای بهار بعد از تابستان برسد؟ یا بعد از پاییز؟ بهار همیشه در پی ِ زمستان است.. همان موقع که انتظارش را می کشی.. برای آمدنش آماده می شوی..

این سوز و سرمای استخوان سوز ِ زمستان، نوید بهار در پی ِ آن است..  "و لن تجد لسنة الله تبدیلا"