.:بسم الله مَجراها و مُرساها:.

 

هراس به دل راه مــــــــده

ناخدا کشتی طوفان زده ات  را به ساحل آرام می رساند..

ان الله یدافع عن الذین امنوا..حج 38

ــــــــــــــــــــــــــــــــ