یا مقلب القلوب

 

گفت: حواست هست با قلبت چه کردی؟

گفتم: من عادت به برباد دادن سرمایه هایم دارم..

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون مطففین 14

 چنین نیست ، بلکه اعمالشان همانند زنگاری بر دلهایشان نشسته است!

والعصر، ان الانسان لفی الخسر عصر 1و2

قسم به زمان که انسان در حال زیان است..