بنامش

گفت: تو دیده ای کسی رشد ریشه ها را ببیند؟

بزرگ شدنشان، عمیق شدنشان به موازی فرو رفتن بیش تر آنها در درون خاک هاست..

گفتم: ولی حیات درخت یعنی ریشه .

گفت: دست نیافتنی ترین و ناشناخته ترین هم

گفتم: ریشه ولی  هر چه محکم تر! شاخه ها و برگ هایش بیش تر! میوه هایش شیرین تر..

گفت: تیشه به ریشه گر نزنند..

 

ألم ترکیف ضرب اللّه مثلاً کلمة طیّبة کشجرة طیّبة أصلها ثابت وفرعها فى السّماء..

 تؤتی أکلها کل حین بإذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون..

و مثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار.

ابراهیم 24 تا 26

اصالت و حیات و ممات  یک جریان وابسته به ریشه اش است..

 

هر چه فکر می کنم، می بینم ریشه های اسلام را باید در تو جست و جو کرد..

مادر نا شناخته ی فهم و ادراک ام..

خیلی بزرگ تری از اندیشه های حقیر فکر من...

 

السلام علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها