بسمهـ

کاش این دویدن ها، این وقت نداشتن ها، این برنامه های توی صف، این کم خوابی ها، این خستگی های موقع خواب..

آخرش بشود.. لسیعها راضیه..

نکند این خستگی در تنمان بماند.. عامله ناصبه..

 

و از سعی و تلاش خود خشنودند. غاشیه 9

[آنان که همواره در دنیا] کوشیده اند و خسته شده اند [و سرانجام سودی نیافته اند] غاشیه 3