بسمهــ

پلک هایش نمی پرید..

 

حتی خواب هم ندیده بود که

 

برگشته است...

ــــــــــــــــــــــــــ

مالی وقفت علی القبور مسلما

قبر الحبیب فلم یردّ جوابی

احبیب مالک لاترد جوابیا

أنسیت بعدی خلة الاحباب

چگونه است که در برابر گورها ایستاده ام

 یه یارم سلام می کنم ولی جوابی نمی شنوم؟!

ای دوست چرا جواب مرا نمی دهی؟!

آیا دوران دوستی و عشق را فراموش کرده ای؟!

از سروده های امام علی(ع) برای حضرت زهرا(س)