بنام او

 

این دنیا گوشه ای دارد..

زاویه ای..

که می شود منتهای آرزوهایم..

دلم فقط همین گوشه ی عالَم را می خواهد..

یک گوشه ی شش گوشه..

 

 

 

این تراک باسم کربلایی را تمام راه به سمت کربلا گوش دادم...(+)