بنامشــــ.

این روزها "مدینة النبی"ِ بدون "نبی"

بر "بنت النبی" و "اهل بیت النبی"

 

سخت می گیرد...

تنگ می شود....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تو می دانی چرا کوچه های بنی هاشم اینقدر تنگ بود؟..