بنام او

دعا نکرده بودم  که راهی هموار شود..

دعا کرده بودم ولی..

در لحظه هایی که نفسم حبس می شود..

.

.

دست هایت را گم نکنم..

 

ــــــــــــــــــــــــ

والله یدعوا الی دار السلام و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. یونس25