بنامشـــ.

دریچه های قلبم را به رویت می گشایم..

 

گویی هزار دریچه گشاده می شود به رویم..

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و من أحبکم فقد أحب الله

و من أبغضکم فقد أبغض الله

و من أعتصم بکم فقد أعتصم بالله