بنامتـــــ

می خواهم اقرار کنم

به این دست هایی که

توان انجام هیچ کاری ندارند..

به این ضعفی که ساختار بدنم دارد..

به این عقلی که گاه باز می ماند..

می خواهم اقرار کنم

به بودنت

به داشتنت

به حضور همواره ات

.

.

همه ی اقرار هایم می شوند:

لا حول و لا قوة الا بالله