بسمـــهـ

 

آذین بسته ایم دلهایمان را

و تمام کوچه های این دل را

آب و جارو کرده ایم...

.

 "تو" قدم به دلهایمان می گذاری...

 

و همه این ها یک خواب نباشد ولی..

ــــــــــــــــــــــ

هل یتصل یومنا منک بغده فنحظی؟

 تعبیر خوابهایمان می شوی..

با تمام آرزوهایمان حتی..