بنامشـــ.

 

تشکر های من

ممنون

پاداش های تو

غیرممنون

 

همیشه پای معامله ی با تو، من سود می برم..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. فصلت 8

بی تردید کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، برای آنان پاداشی همیشگی است.