بسمهـــ

 

فهمیده ام

جواب های بی سؤالمـ

خیلی بیش تر از

سؤالهای بی جوابمـ

هستند..

 

ــــــــــــــــــــــــــ

یا من یعطی من لم یسئله.. «دعای ماه رجب»