بسمهـ

دلم

تمام ِ تو را می خواهد

همه ی داشتن ات را..1

 

آه

همه ی این روزها

چرا به تو وصل نمی شوند؟...2

 

 ـــــــــــــــــــــــ

1-  اللهم ارنی الطلعه الرشیده و الغرة الحمیدة و اکحل ناظری بنظرة منی الیه..

2-     هل یتصل یومنا منک بغده فنحظی؟..