بسمهــ

وقتی آمدم..

تو داشتی رفتی..

من در دنیای بدون تو بزرگ شدم..

رشد کردم و اندیشه هایم را ساختم..

 

تو بودی اما..

میان همه اندیشه هایم..

میان همه آرمان هایم.

میان خواسته هایم.

 

 

تو هستی و من طنین گامهایت را دارم..

نقشه راهت را حتی..

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

دنیای بی امام(+)

وصیت نامه سیاسی-الهی امام(+)