.: هو المستعان:.

 

به سوی تو که روی  می کنم.

بخت است که به سویم روی می آورد.

دست هایت را که میخوانم.

پناه بی پناهی هایم می شوی.

دلیل رستگاری ام.

.

.

و من تو را میان این همه نـــداری ام، یافــــــــته ام.

 

 

مَن أتاکم نجا

و من لَم یأتکم هَلَک

فاز من تمسّک بکم

و أمِن من لَجأ الیکم

زیارت جامعه کبیره +

 

 

آنکه به سوى شما آمد نجات یافت،و هرکه نیامد هلاک شد.

هرکه به شما تمسّک جست به رستگارى رسید،و هرکه به شما پناه آورد ایمنى یافت..