بنامشـــ.

بعضی نتایج

و بعضی فرمول ها هستند

که تبصره ندارند

 استثنا ندارند

همه جا به کارت می آیند..

یاور روزهای "شدة"  اند و دلیل روزهای "رخاء"..

 

 

ان تنصروا الله = ینصر کم و یثبت اقدامکم1

ان ینصرکم الله= فلا غالب لکم2

و ان یخذلکم= فمن ذا الذی ینصرکم من بعده3

 

 

1- سوره محمد. آیه 47

2و3- سوره آل عمران 160