.: یا نور المستوحشین فی الظلم:.

با این شتابی که جریان زندگی ام پیدا کرده است...

آنجا که باید بایستم

آنجا که باید بیش تر تامل کنم.

آنجا که راه باریک است و قدم های آرام می خواهد.

همان ها را نشانم بده..

 

اِلهى اَغْنِنى بِتَدْبیرِکَ لى عَنْ تَدْبیرى وَبِاخْتِیارِکَ عَنِ اخْتِیارى

 وَاَوْقِفْنى عَلى مَـراکِـزِاضْطِرارى- دعای عرفه

پروردگارا بی نیاز کن مرا با تدبیرت در برابر تدبیرهای خودم و با اختیاراتت در برابر اختیارهایم! و مرا بر محل های اضطراری واقف کن..

 

این قسمت دعای عرفه را دوست دارم! اینجا که می گوید باختیارک عن اختیاری! یعنی که آنجا که اختیار من سرش را کج می کند به راهش بیاور! آنجا که بی مهابا می دود و حواسش نیست، نگهش دار! و اوقفنی علی مراکز اضطراری..

 

این پست "بن نار" عزیز را بخوانید، خیلی خیلی دوستش داشتم! +