.:بســــــمهـ :.

 

می خواهم دوباره خودم باشم..

 

دوباره می خواهم خودم باشم..

 

خودم دوباره می خواهم باشم..

 

 

می خواهم نــــ باشم ُ تو باشی...