بنامش

دلم سخت تر می تپد این روزها..

و خسته تر از گذشته ام ازدروغ های زیبا..

انگار حتی اتفاق های مهم هم هیچ چیزی را تغییر نخواهند داد!

کسی منتظر تغییر من وتو است...

.

.

عزیز علی ان اری الخلق و لا تری،و لا اسمع لک حسیسا و لا نجوی،عزیز علی ان تحیط بک دونی البلوی،و لا ینالک منی ضجیج و لاشکوی..