بنام خدایی که می آزماید..


"ان امرنا صعب مستصعب" است، البته نه آن معنای رایجش!

به این معنی که شناخت ما آسان نیست! چون خودمان هم "هنوز" خودمان را نشناختیم!

پس خیلی خودت را خسته نکن...

برای شناختن باید شجاعت داشت و هزینه کرد...

برای شناختن مهم این است که کسی برایت مهم باشد..

اگر شجاعت نداری! اگر هزینه نمی کنی! اگر برایت مهم نیست!

خیلی خودت را خسته نکن!! اینطوری خیال خودت هم راحت تر است! نیست؟؟؟

---

پ.ن: ما یعنی خودم! شما به خودت نگیر!