بنام خدایی که تربیت ما را برعهده گرفته است..

می شنوی؟ یکی تمام عشقش را روی دیوار فریاد میزند!

یکی مثل من، تمام درونش را پر از پرده های سیاه میکند تا نوری نتابد!

یکی مثل تو، انکار ناشدنی است!

یکی مثل من،  رازهایش را به تو می گوید!

یکی مثل تو ، قرار است رازدار باشد!

یکی مثل من، التماس میکند!

یکی مثل تو، اطمینان میدهد!

یکی مثل من، گریه میکند!

یکی مثل تو، تسلی میدهد!

یکی مثل من، چشم انتظار است!

یکی مثل تو، قرار است بیاید!

یکی مثل هیچ کس؛ تنهای تنها است..

یکی مثل هیچ کس؛ اینجا، همینجا است..


---------

پ.ن:متی نرد مناهلک الرویة فنروی؟