نام خدایی که تنها امید ماست...

 

از آن روز هایی بود که آخرش باید بگویم: حالم از خودم بهم می خورد!

به خودم: خودت باش!

باز هم، فقط همین!!

------------

پ.ن: 1- بعد ها یادم می رود که روزهای  زیادی بود که نفرت انگیز می شدم! این، برای یادآوری باشد!

2- ای کاش من هم! "مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا" بودم - سوره مریم