اینجا همینجا

بنام خدایی که "ولا خلق من عباده یستشیر" است..


یادت باشد در  زمانی زیستن داری که چهره ها فدای واقعیت های کهنه می شوند...حتی رهبرها..


یادت باشد اینجا همه گفتمان بزرگی را دنبال نمی کنند! ولی مهم این است که از او سخن بگویند..

یادت باشد اینجا، همین جایی که زیستن داری!! زمان، زمان ِ:

"والذی نفسی بیده لتخلخلن خلخلة ولتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة ولتساطن سوطة

القدر حتى یعود أعلاکم أسفلکم وأسفلکم أعلاکم ، ولقد عدتم کهیئتکم یوم بعث فیکم

نبیکم صلى الله علیه وآله"است..


یادت باشد اینجا، همین جای عجیب و غریب، هنوز هم می توان تحمل داشت! هنوز هم!!

یادت باشد، اینجا، همین جای ناجور، آدمهایش واقعا غیر قابل پیش بینی اند.. وتو بایدنمی دانم چه کار کنی...

----

پ.ن: یادت باشد باید تجدید نظر کنی! باید! با تو ام! خود تو.. می شنوی؟

 

حرف های زیادی نیست برای نوشتن . ولی باور کن حرفهایی زیادی هست که نمی شود نوشت،گفت، شنید، باورکرد.

/ 0 نظر / 10 بازدید