و ما ادراک ما لیلة القدر..

بنامشــ.

رمز ِ

وقتِ  رفتن اش

محل و مأمن ِدفن اش

منزلت و مقام اش

در شب های قدر نهفته است..

هر گاه  از میان شب های قدر،  "لیلة القدر" را یافتی..

این رمزها گشاده می شود..

این" و ما ادراک" ها

این گره ها...

ــــــــــــــــــــــــــــــ

امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که حق معرفت به آن حضرت پیدا کند، یعنی به درستی او را بشناسد، لیلة القدر را ادراک کرده است...»

انسان و قرآن، حسن حسن زاده آملی، ص 213

 

/ 1 نظر / 15 بازدید

المغصوبة حقّها المخفیة قبرُها المجهولة قدرُها